Skip to content

Mission and Identity

Catholic Central High School's Mission

Trường Trung học Công giáo Central là một cộng đồng hòa nhập bắt nguồn từ đức tin Công giáo, chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo phục vụ một cuộc sống tập trung vào Chúa Kitô. 

Trường Trung học Công giáo Central là một cộng đồng hòa nhập bắt nguồn từ đức tin Công giáo, chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo phục vụ một cuộc sống tập trung vào Chúa Kitô.

Catholic Central's Mission Statement